چرا پمپ سانداین؟ بخش دوم

در محاسبه ای عمومی و ساده از قابلیت اعتماد یک ماشین با منطق مونتاژی سری، معمولا از رابطه زیر استفاده میشود:

R=R1*R2*R3*….*Rn ∑که در آن R ∑ قابلیت اعتماد مجموعه و Rx قابلیت اعتماد هر قطعه و n تعداد کل قطعات است.
روشن است شاخص قابلیت اعتماد با افزایش شمار قطعات / کاهش قابلیت اعتماد هر قطعه، کاهش و با کاهش شمار قطعات / افزایش قابلیت اعتماد هر قطعه ، افزایش می یابد.
پمپهای سان داین از یک سو، با بهره گیری از تنها یک مرحله( (single stage) شمار قطعات را به کمینه ممکن و با افزایش قابلیت اعتماد هر یک از قطعات، از سوی دیگر، از هر دو همنه قابلیت اعتماد بهره برده و به این سان، به بالاترین قابلیت اعتماد ممکن در این نوع ماشین دست یافته اند.
به گونه ای که انواع پمپ سانداین به آسانی و در شرایط بهره برداری و پایش درست در نگهداری گاهی تا مدت دو سال بدون نیاز به تعمیرات - حتی درسطح یک- می تواند تا دو سال کار بدون وقفه، و حدود 15 میلیارد دور کار کند!!

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen