خدمات مهندسی معکوس

مهندسی معکوس ساخت پمپمهندسی معکوس در بسیاری از مواقع، ابزار بی بدیل فرایند مهندسی ساخت و تامین است  مانند باز تولید نقشه قطعات قدیمی که دیگر توسط سازنده اصلی تولید نمی شود یا قطعاتی که تکنولوژی ساخت آن به طور کامل در داخل کشور وجود دارد ولی واردات آن به دلیل تحریم میسر نیست.

سروساران آرین، با در اختیار داشتن کادر مهندسی که به جرأت، مجرب ترین کادر مهندسی معکوس ابعادی کشور به شمار می رود، تا کنون بارها در فرایند بازتولید نقشه قطعات/مجموعه های پمپ و نیز کنترل ابعادی غیر تماسی پس از ساخت، از آزمونهای بسیار دشوار، سربلند بیرون آمده، به گونه ای که حتی برای شرکای اروپایی و آلمانی خود نیز به تهیه نقشه قطعات می پردازد.

   
جزئیات