داده های مهم برای راهبری و پایش پمپ های سانداین و تجهیزات مربوطه

چکیده
در ادامه تشریح ساختمان پمپ و گیربکس پمپ سانداین، در این گفتار به داده های مهم برای راهبری و پایش پمپ سانداین و تجهیزات جانبی اندازه گیری این داده ها در پمپ سانداین به همراه نکات و توصیه هایی چند می پردازیم.

داده های مهم در راهبری و پایش یک پمپ سانداین عبارتند از:

1. دبی، 2. فشار ورودی و خروجی (SUCTION& DISCHARGE PRESS ) دما و فشار روغن گیربکس، 4- لرزش شافت خروجی( HIGH SPEED SHAFT )

و تجهیزات جانبی اندازه گیری این داده ها در یک پمپ سانداین عبارتد از :
- گیج فشار پمپ
- گیج فلو پمپ
- گیج فشار روغن گیربکس
- گیج دمای روغن گیربکس
- فیلتر روغن و فیلر آن
- مبدل گرمایی روغن
- پمپ کمکی/بیرونی روغن گیربکس) برخی مد لها(
- کوپلینگ یا شافت انتقال قدرت به گیربکس
- وسایل انداز هگیری لرزش شافت خروجی

فلو و فشار و گیج های آنها:
این گیج ها، عمومی بوده و قطعاً فعالین صنعت با انواع آن آشنا هستند. معمولا این گی جها هم به صورت LOCAL/ ANALOG or Digital روی دستگاه و هم در اتاق کنترل قابل خواندن هستند. البته مواردی نیز وجود دارند که گی جها تنها در اتاق کنترل خوانده می شوند که البته استاندارد نیست و سازنده تأکید بر وجود هر دو گیج دارد تا در زمان عیب یابی، داده های پایه پمپ مستقل از اتاق کنترل، در دسترس بوده و به اپراتور امکان تصمیم درست را بدهد.


تصویر شماره یک: سمت راست گیج فلو، سمت چپ گیج فشار پمپ سانداین


جزئیات