مقایسه پمپهای سانداین سری 3xx و 3xxZ

در برخی مدلهای پمپ سانداین به پسوند Z در کد/ مدل پمپ بر می خوریم مانند:LMV-322 Z که نشان دهنده تفاوتهایی نسبت به مدل پایه مانند LMV-322  است.

 همچنین است  LMV-311<>LMV- 311 Z.

اما این تفاوت در چیست و چه موارد فنی را در برمی گیرد؟

 برای پاسخ به این پرسش نخست یک نمونه منحنی عملکرد پمپ سانداین- مربوط به مدل  پایه LMV-322  را در نظر می گیریم:
منحنی عملکرد یک پمپ سانداین نرمال
جزئیات