آگهی تغییرات مهندسی (ECN)درباره قطعه seal rotating face پمپهای سانداین

 قطعه  SEAL ROTATING FACE با شماره فنی(P/NRJ09AA33REA در سالهای اخیر ،با دو کاهش قطر همراه بودهاست: یک بار از  53/5 به 50/5 و بار دیگر از 50/5به 47/5. البته این قطعه همچنان با سایر قطعات مکانیکال سیل ، سازگار بوده و فعلانیازی به تغییر بقیه قطعات از جمله قطعات کربنی نیست.

ازسوی دیگر یادآور می شود که P/N  گفته شده در حال حذف بوده و به زودی این قطعه با جنس SILICON CARBIDE  و با شماره فنی  RJ09AA41SN1HN00 توزیع خواهد شد.

درادامه به تصویر در همین زمینه توجه فرمایید

جزئیات