چرا پمپ سانداین؟

 مناطق نفت خیز جنوب، گاز مانند پالایشگاههای گاز چه قدیمی و چه جدید، و به ویژه در مجتمعهای گوناگون پتروشیمی مانند بیشتر پلنتهای تولیدکننده آمونیاک، متانول، آروماتیک و ... بکار برده شده است.

اما مزیت بهره برداری از پمپ سان داین چیست ؟

در این گفتارکوتاه، تلاش میکنیم تا با بررسی قابلیت اعتماد به این پرسش، یک پاسخ مقدماتی بدهیم.


قابلیت اعتماد:
در صنعت نفت و صنایع وابسته ، خطوط تولید بطور پیوسته درحال کار هستند.این ذات یک فرایند شیمیایی است. شاید تنها زمان توقف خطوط و تجهیزات تولید، زمان تعمیرات اساس سالیانه ¹ باشد که البته در مواردی هم تعمیرات دوسالانه انجام میشود.

به عبارت دیگر، تجهیزات اصلی تولید باید برای مدت 2*365*24 =17520 ساعت در سرویس باشند به ویژه در مواردی که پمپ در یک آرایش منفرد طرح ریزی شده و پمپ stand by ندارد.حتی در صورت وجود پمپ جایگزین و انجام تعمیرات اساسی بصورت سالیانه، زمان MTBF ² نمیتواندکمتر از 4000 ساعت در نظر گرفته شود. و این به معنای نیاز به قابلیت اعتماد بسیار بالایی است که باید در طراحی، پیش بینی، در ساخت ،اجرا و در بازرسی فنی و کنترلهای کیفی، لحاظ شده باشد.سوابق نشان میدهد پمپهای سانداین، به خوبی از عهده این مسوولیت برآمده و حتی در مواردی از آن فراتر نیز رفته اند...

اما چگونه پمپهای سانداین به این حد از قابلیت اعتماد رسیده اند

 

قابلیت اعتماد همانگونه که می دانیم بیشتر یک مفهوم آماری/ زمانی است:
در سیستم های تولید انبوه، قابلیت اعتماد، به نسبت تعداد قطعات سالم یا مجموعه های سالم به تعداد کل مثلا یک میلیون قطعه/مجموعه تولید شده اشاره می کند و در سیستمهای تولید پیوسته، مانند آنچه در صنایع شیمیایی روی میدهد،شاخصی است برای نمود مدت زمان کارکرد ایمن و بی نقص دستگاه به نسبت کارکرد در یکمقیاس زمانی کلان. ( به عنوان نمونه 6000 ساعت).

در محاسبه ای عمومی و ساده از قابلیت اعتماد یک ماشین با منطق مونتاژی سری، معمولا از رابطه زیر استفاده میشود:


R=R1*R2*R3*….*Rn ∑که در آن R ∑ قابلیت اعتماد مجموعه و Rx قابلیت اعتماد هر قطعه و n تعداد کل قطعات است.
روشن است شاخص قابلیت اعتماد با افزایش شمار قطعات / کاهش قابلیت اعتماد هر قطعه، کاهش و با کاهش شمار قطعات / افزایش قابلیت اعتماد هر قطعه ، افزایش می یابد.
پمپهای سان داین از یک سو، با بهره گیری از تنها یکمرحله( (single stage) شمار قطعات را به کمینه ممکن و با افزایش قابلیت اعتماد هر یک از قطعات، از سوی دیگر، از هر دو همنهقابلیت اعتماد بهره برده و به این سان، به بالاترین قابلیت اعتماد ممکن در این نوعماشین دست یافته اند.
به گونه ای که انواع پمپسانداین به آسانی و در شرایط بهره برداری و پایش درست در نگهداری گاهی تا مدت دوسال بدون نیاز به تعمیرات - حتی درسطح یک- می تواند تا دو سال کار بدون وقفه، وحدود 15 میلیارد دور کار کند!

مهندس پژمان حَطَمی


1-OVERHAUL

2-Mean Time Between Failureارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen