سیستم روغنکاری پمپهای سانداین

مسیر گردش روغن:
روغن در گیربکس پمپ سان داین، از مخزن مکیده شده، وارد مبدل می شود. سپس با گذر از فیلتر روغن، به گیربکس باز می گردد و با گذشتن از جتهای روغن، دوباره به مخزن و نقطه آغازین سیکل، باز می گردد.


سیستم روغن کاری پمپ سانداین 

مقدار روغن گفته شده، شامل روغن درون مبدل و لوله های رابط نمی شود ولی باید همواره سطح روغن را در تراز دایره سیاه روی گیج شیشه ای نگه داشت.

توصیه ها:
-هرگز گیربکس را بیش از حد از روغن پر نکنید!
چرا که روغن بیش از اندازه کف می کند، گرمای زیادی به وجود می آید و در نهایت بیرینگ پایینی Idler shaft خراب شده و چه بسا، خرابی عمده ای در گیربکس را موجب شود.

-از روغن ISO VG46 استفاده نمایید.نحوه روغن کاری پمپ سانداین 

در حالت نرمال ،لازم است روغن و فیلتر روغن گیربکس هر 6 ماه یک بار عوض شود. اگر به هر دلیل از جمله نوسان دمای آب خنک کننده یا روشن و خاموش شدنهای زیاد یا مشاهده کف در روغن، حالت غیر عادی دیده شد، بی درنگ روغن و فیلتر آن را تعویض نمایید. به خاطر داشته باشید، گیربکس پمپ سان داین بسیار ارزشمندتر و گرانتر از چندین نوبت تعویض روغن است.
-همواره موجودی روغن و فیلتر آن را کنترل نمایید.

مهندس پژمان حطمی
ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen